Zpět na AutoOnline

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky společnosti AUTOonline GmbH Informationssysteme (platné od května 2009)

HLAVA 1: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Část 1: Rozsah Všeobecných podmínek

1. Následující Všeobecné podmínky (dále jen VP) stanoví základní principy obchodních vztahů mezi společností AUTOonline GmbH Informationssysteme (dále jen „AUTOonline“) a uživateli online platformy poskytované společností AUTOonline v Německu v rámci www.autoonline.de (1.) pro prodej vozidel poškozených nehodou a ojetých vozidel („Havarovaná vozidla“) a (2.) pro prodej vozidel z vozového parku („platforma Firemní vozidla“). Havarovaná vozidla i platforma pro Firemní vozidla budou nadále označovány jednotlivě jako „platforma“ nebo společně jako „platformy“.

2. Společnost AUTOonline poskytuje platformy, na kterých mohou uživatelé – po úspěšné registraci a v souladu s těmito VP – inzerovat vozidla či dražit inzerovaná vozidla po dobu trvání této dohody o užívání. Společnost AUTOonline jako taková se nestává smluvní stranou smluv o koupi vozidla prostřednictvím těchto platforem, ale pouze poskytuje tyto platformy coby poskytovatel služeb.

3. Účastí v separátní dohodě se mohou uživatelé účastnit i mezinárodního obchodování v souladu s částí 4 těchto VP a využívat služeb společnosti AUTOonline Operations GmbH & Co. KG (dále jen „AUTOonline Operations“) za účelem prodeje a koupě vozidel nabízených prostřednictvím platforem dle specifikace v části 5 těchto VP.

4. Uživatelé platformy jsou:

a) lidé, kteří využívají platforem Havarovaná vozidla či Firemní vozidla pro nabídku vozidel k prodeji (dále jen „prodávající“).

b) lidé, kteří využívají platforem Havarovaná vozidla či Firemní vozidla k nákupu zde nabízených vozidel (dále jen „dražitelé“ či „kupující“). Tyto VP platí pouze ve vztahu k právnickým osobám popsaným v §310 (1) německého Občanského zákoníku (NOZ). Vůči prodejcům, kteří nejsou právnickými osobami ve smyslu §310 (1) a kteří tyto platformy využívají, se uplatňují zvláštní podmínky.

5. Kromě pravidel pro účast dohodnutých mezi společností AUTOonline a uživateli platforem obsahují tyto VP další ustanovení, která platí pro jakoukoliv kupní smlouvu, která vznikne v důsledku využití platformy Havarovaná vozidl či Firemní vozidla a uzavřené mezi příslušným kupujícím a prodávajícím (Smlouva o prodeji ojetého vozidla).

6. Odchylné, protikladné či doplňující Podmínky nejsou součástí smlouvy se společností AUTOonline, pokud k tomu tím společnost AUTOonline výslovně nedá písemný souhlas. Společnost AUTOonline tímto výslovně zamítá jakýkoliv poukaz smluvních partnerů na jejich vlastní Smluvní podmínky.

7. 7. Tyto VP jsou rozděleny do následujících částí:

Hlava 1: Všeobecná ustanovení (části 1-8)

Hlava 2: Procedury probíhající na platformách (části 9-11)

 • Popis procedury
 • Zvláštní povinnosti prodávajícího
 • Zvláštní povinnosti dražitelePHlava 3: Ustanovení vztahující se ke kupním smlouvám na ojetá vozidla (části 12-13)

Hlava 4: Zvláštní ustanovení o mezinárodním obchodování (části 14-18)

Hlava 5: Zvláštní ustanovení o zmocnění společnosti AUTOonline Operations GmbH & Co. KG (část 19)

Hlava 6: Závěrečná ustanovení (části 20-22).

Část 2: Přístup k prodejním platformám, jeho pozastavení a zrušení

1. Využití platforem je závislé na řádné registraci uživatele, pravdivém uvedení všech informací vyžadovaných registračním formulářem a na písemném oprávnění poskytnutém společností AUTOonline. Dále platí následující omezení:

a) Přístup k platformám Havarovaná vozidla a Firemní vozidla je umožněn pouze certifikovaným firmám zabývajícím se recyklací vozidel, autodílnám, automobilovým obchodním zastoupením a obchodům.

b) Přístup na platformu Firemní vozidla mají coby prodávající přístup provozovatelé vozových parků, banky, výrobci a importéři vozidel, leasingové společnosti, správní orgány, vlastněné vozové parky, konkurzní správci atd.

2. Uživatel je povinný okamžitě informovat společnost AUTOonline o jakýchkoliv změnách v informacích požadovaných k registraci. Kromě toho si společnost  AUTOonline vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv přezkoumat a zamítnout žádost o přístup bez uvedení důvodů.

3. I po poskytnutí přístupu může společnost AUTOonline uvalit následující sankce, pokud existují známky toho, že uživatel mohl porušit právo či tyto VP nebo práva třetí strany či jiné zákonné zájmy společnosti AUTOonline či jiných uživatelů:

 • vymazání vozidel nabízených prostřednictvím platforem či dražebních nabídek na vozidla podané prostřednictvím platforem
 • dočasné pozastavení přístupu uživatele
 • definitivní zamezení přístupu uživatele a zrušení dohody o užívání bez předchozího upozornění. Při rozhodování o volbě vhodných opatření bude společnost AUTOonline brát v úvahu legitimní zájmy příslušného uživatele. V případě definitivního zamezení nemá uživatel oprávnění k obnovení přístupu na platformy.  Pokud byl uživateli odepřen přístup, není oprávněn používat platformy ani pod jiným jménem, či se registrovat znovu.4. Společnost AUTOonline může uvalit sankce uvedené v bodu 3. výše zejména za následujících okolností:
 • pokud uživatelé platformy Havarovaná vozidla obcházejí ustanovení části  2 (1a) tím, že kupující využívají prodávající k inzerování vozidel po nehodě nebo pokud prodávající inzeruje vozidla po nehodě jménem kupujících,
 • pokud na straně prodávajícího dojde k inzerování nesprávných údajů z důvodu úmyslu či hrubého zanedbání,
 • pokud je uživatel v prodlení s placením poplatku za užívání o 2 týdny či více,
 • pokud je uživatel v prodlení s placením případné smluvní pokuty či odškodnění společnosti AUTOonline,
 • pokud dochází k opakovanému prodlení při zpracování, a to zejména v dodání, placení a vyzvednutí vozidel a položek prodávaných prostřednictvím platforem,
 • neexistence či vypršení podmínek požadovaných k přístupu
 • zneužití uživatelské identity či hesla
 • porušení příslušných zákonů či práv třetí strany, které zasahuje zájmy společnosti AUTOonline, zejména s ohledem na integritu a důvěryhodnost obchodování na platformách,
 • opakované nedodržení povinností plynoucích z části 12.2 těchto VP
 • zahájení insolvenčního řízení či odmítnutí zahájit insolvenční řízení z důvodu nedostatku aktiv a zánik firmy,
 • používání platforem mimo parametry určené k zamýšlenému účelu,
 • založení a provozování marketingové platformy v přímé či nepřímé konkurenci společnosti AUTOonline. Společnost AUTOonline si výslovně vyhrazuje právo žádat náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení těchto Všeobecných podmínek.5. Uživatel může tuto dohodu o užívání kdykoliv zrušit. Pro její zrušení se vyžaduje písemné oznámení.6. Společnost AUTOonline má právo kdykoliv zrušit tuto dohodu o užívání, a to písemně a se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou účinnou od konce měsíce. To neovlivňuje právo na pozastavení užívání.

Část 3: Práva uživatelů na užití

1. Po umožnění přístupu na platformu Havarovaná vozidla či Firemní vozidla je uživateli poskytnut příslušný software či přístup k relevantní webové stránce pro příslušnou oblast, ke které je uživatel zmocněn. Společnost AUTOonline poskytne uživateli nepřenosné jednoduché právo s dobou trvání totožnou se vzájemným obchodním vztahem, omezené na účel řádného užívání služeb společnosti  AUTOonline v souladu s předpisy.

2. Je přísně zakázáno postupovat uživatelskou totožnost uživatele AUTOonline a přístupové informace třetím stranám bez písemného povolení společnosti AUTOonline; jakékoliv porušení je důvodem pro okamžité pozastavení činnosti uživatele. Společnost AUTOonline si také vyhrazuje právo uplatňovat v takovém případě náhradu škod. Každý uživatel odpovídá za to, že jeho přístupové informace nebudou vyzrazeny.

3. Společnost AUTOonline nepostupuje práva k autorským či jiným duševním právům. To zahrnuje zejména veškeré současné i budoucí nabídky, software a příslušnou dokumentaci a pokyny.

4. Logo společnosti AUTOonline a s ním související slogany „Every car’s a winner“ (Každé auto vyhrává) a „The VALUE Experts“ mohou být používány pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti AUTOonline  a v rámci vymezených omezení.

5. Společnost AUTOonline se snaží zajistit co možná nejvyšší bezpečnost systému. Nárok uživatele na využití platforem je však omezen současným stavem technologie. Kromě toho může docházet k prodlením či systémovým chybám, a to zejména v době údržby serveru či softwaru používaného společností AUTOonline. Společnost AUTOonline proto své služby omezuje v době, kdy je pro zajištění bezpečnosti serveru třeba provést údržbu. V takových případech se bude společnost AUTOonline snažit brát v úvahu legitimní zájmy uživatelů platformy, například prováděním údržby mimo běžnou hlavní pracovní dobu nebo včasným a vhodným předchozím vyrozuměním uživatelů. V případě nepředvídané chyby systému se uplatňují také principy společnosti AUTOonline pro řešení systémových selhání. Výše uvedené ustanovení nicméně neovlivňuje omezení odpovědnosti společnosti AUTOonline, jak je popsáno v části 8.

Část 4: Právní postavení společnosti AUTOonline ve vztahu k prodávanému zboží

1. Smluvní strany berou na vědomí, že vozidla, příslušenství a další zboží nabízené k prodeji na platformách nejsou vlastnictvím společnosti AUTOonline.

2. Společnost AUTOonline se nestává smluvním partnerem kupních smluv vztahujících se k vozidlům, příslušenství či dalšího zboží nabízeného prostřednictvím platforem. Společnost AUTOonline nevystavuje potvrzení o prodeji či koupi vozidel svým vlastním jménem.

3. Jelikož společnost AUTOonline není v žádném okamžiku vlastníkem vozidel či dalších položek dražby, nepřejímá žádnou odpovědnost za stav a podmínky těchto vozidel či jiného zboží. Společnost AUTOonline nepodrobuje tato vozidla či zboží žádné technické či vizuální prohlídce. Popis stavu vozidla či zboží je založen výhradně na informacích poskytnutých prodávajícím.

Část 5: Ceny

Užívání platformy Havarovaná vozidla či platformy pro Firemní vozidla podléhá placení uživatelského poplatku dle specifikace uvedené ve zvláštním ceníku. Uživateli bude účtována cena platná v daný den a příslušná DPH či prodejní daň platná v danou dobu.

Část 6: Placení

1. Pokud není dohodnuto jinak, jsou všechny faktury vystavené společností AUTOonline splatné do čtrnácti (14) dní od data fakturace, a to bez jakýchkoli srážek či odpočtů. V případě prodlení s placením se na takové případy uplatňují zákonná ustanovení.

2. V případě výhrad vůči faktuře vystavené společností AUTOonline musejí být tyto námitky uplatněny písemně a adresovány společnosti AUTOonline.

3. Uživatelé si mohou započítat své protinároky vůči společnosti AUTOonline pouze v případě, že byly tyto nároky definitivně a neodvolatelně prokázány a nerozporovány.

Část 7: Ochrana dat

Procedura používaná pro platformy a zpracování dat jsou prováděny v souladu s předpisy na ochranu dat. Uživatelé jsou si vědomi a souhlasí s tím, že veškerá jimi poskytnutá data, stejně jako jejich dražební nabídky, mohou být šířena, používána, přenášena a archivována pro obchodní účely, a to za předpokladu, že takové nakládání s daty spadá do rozsahu všeobecného nakládní s daty a je prováděno řádně a profesionálně. Jak uživatelé platforem, tak i společnost  AUTOonline budou s daty nakládat s největší objektivně možnou mírou důvěrnosti.

Část 8: Odpovědnost

1. Společnost AUTOonline nepřejímá odpovědnost za správnost a úplnost či použitelnost údajů zadávaných uživateli. Společnost AUTOonline taktéž nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu kvality obrázků, které prodávající poskytli pomocí faxu.

2. Dále společnost AUTOonline nenese odpovědnost za podrobný obsah prodejních smluv uzavřených mezi uživateli, protože je na vůli uživatelů určit si sami obsah smluv. Společnost AUTOonline tedy nepřijímá žádnou odpovědnost za právní platnost klauzule o neposkytnutí záruky („caveat emptor“) v jednotlivých případech, jak podrobně popsáno dále v části 12.

3. Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti AUTOonline je omezena na škody způsobené záměrně či hrubým zanedbáním. V případech porušení základní smluvní povinnosti – například povinnosti, která musí být splněna, aby mohla být smlouva řádně naplněna, takže uživatel věří nebo může věřit tomu, že byla tato povinnost splněna – je odpovědnost společnosti  AUTOonline omezena na předvídatelné a typické škody.

4. Výše uvedená vyloučení odpovědnosti a omezení se nevztahují na případy, kdy společnost AUTOonline výslovně převzala odpovědnost nebo když škody vyplývají z újmy na životě, zdraví a poškození končetin či kde platí mandatorní zákonné předpisy.

HLAVA 2: PROCEDURY PROBÍHAJÍCÍ NA PLATFORMÁCH / UZAVŘENÍ KUPNÍCH SMLUV / ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍCH A DRAŽITELŮ

Část 9: Všeobecná pravidla pro platformy / Uzavření kupních smluv

1. Prodávající inzeruje vozidla, jejich díly, příslušenství a další položky k prodeji v rámci platforem dle smluvního ujednání se společností AUTOonline.

2. Prodávající či – na požádání – společnost AUTOonline určí lhůtu pro dražbu vozidla v nabídce.

3. Dražitel je předloženou nabídkou vázán:

a) po dobu tří týdnů u platformy Havarovaná vozidla a

b) po dobu tří pracovních dní u platformy Firemní vozidla (za pracovní dny se považují pondělí až pátek s výjimkou státních svátků) od konce dražby či dražební lhůty u příslušného vozidla, s výjimkou případů, kdy byly výjimečně individuálně dohodnuty kratší či delší lhůty.

4. Registrovaní dražitelé mohou dražební kola vidět po přihlášení se do platformy. Dražitel předem souhlasí s veškerými dalšími či dodatečnými nabídkami v jiném vhodném formátu (např. prostřednictvím, e-mailu, pošty či telefonu) učiněnými společností AUTOonline či zmocněnou třetí stranou.

5. Na platformě Firemních vozidel určuje prodávající ve svém profilu, zda chce vozidla nabízet k prodeji všem kupujícím používajícím platformu Firemní vozidla či pouze vybrané skupině kupujících.

6. Dražitel sleduje nabídky a předkládá dražební nabídky na vozidlo, o které má zájem. Předložením dražební nabídky činí dražitel závaznou nabídku ke koupi neznámemu vlastníkovi či prodejci autorizovanému s vozidlem nakládat.

7. Po vypršení dražební lhůty může prodávající akceptovat nejvyšší nabídky na jím inzerované vozidlo. Prodávající je jednoduše vezme na vědomí. Smlouva o prodeji ojetého vozidla není uzavřena do chvíle, kdy byla nabídka výslovně akceptována, a to poté, kdy byla tato nabídka přezkoumána vlastníkem či prodávajícím, který je zmocněn k nakládání s vozidlem.  Ani prodávající ani vlastník nejsou povinni nabídku ke koupi ve výši dražební nabídky akceptovat.

Část 10: Zvláštní povinnosti prodávajícího

1. Prodávající ručí za včasné předložení úplných a správných údajů vztahujících se k vozidlu či jinému prodávanému zboží; veškerá tato data je třeba poslat společnosti AUTOonline ještě předtím, než je příslušná položka inzerována. Podrobnosti musejí zahrnovat i veškeré technické vlastnosti vztahující se k provozu a veškeré existující defekty (technické i vizuální). Havarovaná auta budou označena odděleně. Pro docílení co nejvyšší prodejní ceny dále společnost AUTOonline prodávajícím doporučuje nechat si vypracovat ohodnocení stavu vozidla nezávislým odborníkem.  Společnost AUTOonline nepřejímá žádnou zodpovědnost za podrobnosti poskytnuté nabízejícím či prodávajícím.

2. Prodávající poskytne společnosti AUTOonline nejméně 4 (z toho minimálně jednu interiérovou) fotografie, doplněné podrobným popisem stavu vozidla a všech relevantních údajů o vozidle (např. datum první registrace atd.), a to v digitálním formátu (např. v souboru Excel či Word).

3. Prodávající ujišťuje společnost AUTOonline i kupujícího o tom, že vozidlo není zatíženo žádnými nároky třetí strany. Prodávající ručí za to, že je oprávněn vozidlo na platformách inzerovat; to zahrnuje i zmocnění používat fotografie pro inzerci na platformách.

4. Pokud vznese třetí strana vůči společnosti AUTOonline nějaký nárok ve spojitosti s nabídkou vozidla, a to zejména v důsledku nevhodného popisu vozidla či absence oprávnění zmíněného v bodu 3. výše nebo v důsledku jiného porušení záruky či jiných povinností prodávajícího souvisejících s nabídkou či prodejem vozidla, prodávající se předem zavazuje odškodnit společnost AUTOonline za takové nároky.

Část 11: Zvláštní povinnosti dražitele

1. Dražitel bere na vědomí, že hlavním znakem obchodního modelu platformy je skutečnost, že zde inzerovaná vozidla jsou prodávána převážně bez odpovědnosti za materiální defekty. Dražitel je tudíž povinen tuto skutečnost sám implementovat tak, že klauzuli o neposkytnutí záruky zakomponuje do své dražební nabídky dle specifikace v části 12 nebo přijetím klauzule o neposkytnutí záruky, kterou používá prodávající.

2. Dražitel dále souhlasí s tím, že nabídku na prodej vozidla prodávaného prostřednictvím platforem činí jemu neznámému prodávajícímu, a tímto vyjadřuje, že smluvní partner pro něj není relevantní. Prodávajícím tak může být i společnost AUTOonline Operations GmbH & Co. KG, je-li k tomu pověřena prodávajícím v souladu s ustanoveními o nákupu a dalším prodeji vozidla nabízeného na platformě. Pokud bylo vozidlo, pro které dražitel podal dražební nabídku, původně koupeno společností AUTOonline Operations a pak následně prodáno společností AUTOonline Operations dražiteli za jím nabídnutou cenu, podléhá tento opětovný prodej Obchodním podmínkám společnosti AUTOonline Operations. Ty lze najít na internetových stránkách www.autoonline.com nebo prostřednictvím následujícího odkazu.

3. Byla-li uzavřena kupní smlouva v souladu s výše uvedenými ustanoveními, je kupující také povinen si ve vztahu ke společnosti AUTOonline vyzvednout příslušné vozidlo z určeného místa, na vlastní náklady a bezodkladně, a to nejpozději do jednoho týdne od uzavření kupní smlouvy. Pokud si dražitel koupí vozidlo od společnosti AUTOonline Operations, zavazuje se společnosti AUTOonline vyzvednout si příslušné vozidlo z místa určeného společností AUTOonline Operations, a to po zaplacení kupní ceny vozidla společnosti AUTOonline Operations a po obdržení peněz touto společností. Vozidlo musí být vyzvednuto z místa, kde ho prodávající přechovává.

4. Protože mají zúčastnění prodávající vždy velký zájem na tom, aby k vyzvednutí vozidla z jejich prostor došlo v rámci stejného časového období, je společnost AUTOonline oprávněna vyzvednout pro kupujícího vozidlo, pokud je kupující v prodlení ve své povinnosti vozidlo si vyzvednout, a uhradit kupní cenu v zastoupení kupujícího, je-li tato platba v prodlení. V takovém případě má však kupující povinnost vůči společnosti AUTOonline si vozidlo bezodkladně na vlastní náklady vyzvednout a uhradit společnosti AUTOonline kupní cenu a všechny případné vzniklé náklady.

PART 3: USTANOVENÍ PRO SMLOUVY O PRODEJI OJETÝCH AUTOMOBILŮ

Část 12: Klauzule o neposkytování záruky

1. Vozidla nabízená prostřednictvím platforem jsou výhradně ojetá auta, nabízená k prodeji komerčním kupcům. Pokud příslušný prodávající pro jednotlivá vozidla nestanoví jinak, jsou veškerá vozidla nabízená k prodeji prostřednictvím platforem prodávána bez jakékoliv záruky. To se však nevztahuje na nároky na úhradu škody vzniklé z odpovědnosti za materiální defekty způsobené hrubým zanedbáním nebo záměrným porušením povinností prodávajícího, či z nároků plynoucích z újmy na životě, zdraví či poškození končetin.

2. Kupující je povinen adresovat jakékoliv reklamace ohledně jím koupeného vozidla nejdříve společnosti AUTOonline, aby společnosti AUTOonline umožnil prověřit, zda je možné problémy vyřešit jednoduše a rychle. Společnost AUTO-online však není oprávněna přijímat pro prodávajícího žádná prohlášení. Kupující proto musí adresovat veškerá pokárání, prohlášení či jiná sdělení v souvislosti se smlouvou o koupi ojetého vozidla přímo prodávajícímu.

Část 13: Odhlášení vozidla a odstranění adhezivní vrstvy

Kupující je povinen odhlásit vozidlo na své náklady, a to do tří pracovních dní od uzavření kupní smlouvy. Je-li to nezbytné, odstraní kupující také z vozidla veškeré nápisy, např. adhezivní vrstvy, a to v této časové lhůtě a na vlastní náklady. Na vyžádání prodávajícího o tom musí kupující předložit příslušný doklad.

HLAVA 4: MEZINÁRODNÍ OBCHOD – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Část 14: Účast v mezinárodním obchodě

1. V jiných zemích provozují společnosti s firemními vazbami na společnost AUTOonline (dále jen „dceřiné firmy AUTOonline“) prodejní platformy srovnatelné s platformami Havarovaná vozidla a Firemní vozidla (dále jen „zahraniční platformy“).

2. Uzavře-li uživatel se společností AUTOonline dohodu o účasti v „mezinárodním obchodě“, umožní mu společnost AUTOonline následující:

a) jedná-li se o prodávajícího, pak mu umožní užívat tyto platformy i za účelem separátního prodeje způsobilým dražitelům na zahraničních platformách (dále jen „mezinárodní prodejní procedury“) a

b) jedná-li se o dražitele, pak mu umožní užívat zahraniční platformy zapojené do mezinárodního obchodování (dále jen „mezinárodní dražební procedura“).

3. Mezinárodní prodejní procedura i mezinárodní dražební procedura (nadále společně jen „mezinárodní obchodování“) podléhají zvláštním ustanovením viz níže. V případě rozporu mají tato ustanovení přednost před ustanoveními v části 2 těchto VP.

Část 15: Zvláštní ustanovení pro mezinárodní obchodování

1. S ohledem na dobu trvání inzerce vozidel nabízených za účelem mezinárodního obchodování na (národních) platformách a na zahraničních platformách, platí pro předkládání dražebních nabídek jiné, níže specifikované lhůty. Povšimněte si prosím, že tyto lhůty se nemusejí shodovat s běžnými lhůtami uplatňovanými pro vnitrostátní obchodování.
2. Vozidla prodaná zahraničnímu kupci v rámci platformy coby součásti mezinárodního obchodování musejí být kupujícím vyzvednuta na jeho vlastní náklady z místa dle upřesnění prodávajícího.

Část 16: Zvláštní ustanovení pro prodávající účastnící se mezinárodní prodejní procedury

1. Prodávající je zásadně povinen odhlásit vozidla prodávaná prostřednictvím mezinárodní prodejní procedury na platformě, a to na vlastní náklady a před vyzvednutím vozidla zahraničním kupujícím, a mít připravené doklady k předání vozidla v době jeho vyzvednutí. Toto ustanovení neplatí pouze tehdy, pokud zahraniční platforma, na které mezinárodní prodejní procedura probíhá, výslovně stanoví rozdílná pravidla.

2. Prodávající je povinen pokrýt náklady na parkování či uskladnění vozidla prodaného v rámci mezinárodního obchodování po dobu dvou týdnu od uzavření smlouvy o prodeji ojetého vozidla.

Část 17: Zvláštní požadavky pro přístup dražitelů v mezinárodní dražební proceduře

1. Mezinárodní obchod je založen zejména na důvěryhodnosti dražitele, a to s ohledem na předkládání dražebních nabídek v mezinárodním dražebním procesu, tak i při hrazení kupních smluv uzavřených v rámci mezinárodního obchodu. Proto je přístup pouze dražitele, kteří společnosti AUTOonline vhodným způsobem prokázali svou důvěryhodnost (např. důvěryhodnou účastí na vnitrostátním obchodování na platformách či jinými srovnatelnými obchodními činnostmi). Dražitel musí být navíc pro přístup k mezinárodnímu obchodování solventní. Společnost  AUTOonline si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitele kdykoliv vhodný doklad o požadované úrovni solventnosti.

2. Nepravdivé informace požadované pro přístup či vypršení požadovaných předpokladů dle bodu 1 opravňují společnost AUTOonline k odebrání přístupu k mezinárodnímu obchodování a k pozastavení či zrušení dohody o užívání pro mezinárodní obchodování.

Část 18: Zvláštní povinnosti dražitelů v mezinárodní dražební proceduře – Smluvní pokuta za opožděné vyzvednutí / jednorázová platba za výdaje v případě neúspěšné kupní smlouvy

1. Dražitel bere na vědomí, že vozidla nabízená v rámci mezinárodní dražební procedury a pro něj takto označená budou nabízena na příslušné zahraniční platformě, a že předkládání a přijímání dražebních nabídek a uzavření smluv o prodeji ojetých vozidel se řídí ustanoveními příslušných zahraničních platforem. Toto ustanovení platí i pro dostupnost každé zahraniční platformy. Uzavřením dohody o účasti v mezinárodním obchodování či předložením dražební nabídky na vozidlo, které je nabízeno v rámci mezinárodního obchodování na zahraniční platformě,  dražitel závazně přijímá ustanovení příslušné zahraniční platformy.

2. Pokud není pro jednotlivé případy dohodnuto jinak, je kupující povinen zaplatit kupní cenu vozidla koupeného v rámci mezinárodního obchodování před jeho vyzvednutím a výhradně prostřednictvím bankovního převodu. Platbu je třeba provést dostatečně včas, aby ji prodávající obdržel na jím určený účet nejdéle do pěti bankovních pracovních dní (pondělí až pátek) od uzavření kupní smlouvy na ojeté vozidlo.

3. Dále je kupující povinen si vozidlo zakoupené v rámci mezinárodního obchodování vyzvednout do dvou týdnů od uzavření kupní smlouvy na ojeté vozidlo. Vyzvednutí musí proběhnout na náklady kupujícího, z místa dle určení prodávajícího.

4. Poruší-li kupující své povinnosti plynoucí z ustanovení částí 18 (2) či 18 (3), je společnost AUTOonline oprávněna účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3% z čisté prodejní ceny, a to až do celkové výše maximálně 5% z celkové čisté prodejní ceny, za každý den prodlení oproti lhůtě stanovené v těchto částech VP.  Případné další uplatňované nároky zůstávají tímto ustanovením o smluvní pokutě nedotčeny. Nároky ze škod uplatňované prodávajícím vůči kupujícímu a plynoucí z porušení povinností popsaných výše v části 18 (2) či 18 (3), zůstávají ustanovením o smluvní pokutě také nedotčeny.

5. Poruší-li dražitel své povinnosti podle těchto Všeobecných podmínek (včetně Zvláštních ustanovení pro mezinárodní obchodování) a v důsledku toho nemůže být kupní smlouva na ojeté auto uzavřena nebo je trvale nevykonavatelná (např. pokud prodávající oprávněně odstoupí), vznikají společnosti AUTOonline vyšší náklady, zejména v důsledku toho, že se společnost AUTOonline pokouší najít pro vozidlo nového kupce. V takovém případě je společnost AUTOonline oprávněna žádat od dražitele jednorázovou částku ve výši 100 EUR (slovy: jednosto EUR) na úhradu těchto nákladů. Dražitel je však oprávněn prokázat, že v individuálních případech tyto náklady vůbec nenastaly či byly mnohem nižší než je tato jednorázová částka. Další případné nároky za škody uplatňované společností AUTOonline a vyplývající z jejích vlastních práv či převedených práv zůstávají tímto ujednáním o úhradě jednorázové částky nedotčeny.

6. Poruší-li dražitel své povinnosti podle těchto Všeobecných podmínek (včetně Zvláštních ustanovení pro mezinárodní obchodování) a v důsledku toho nemůže být kupní smlouva na ojeté auto uzavřena nebo je trvale nevykonavatelná (např. pokud prodávající oprávněně odstoupí), a prodávající přijme nabídku jiného dražitele, uhradí společnost AUTOonline zpravidla prodávajícímu rozdíl mezi původní nabídkou dražitele a novou nabídkou druhého dražitele tak, aby prodávající nakonec obdržel kupní cenu, kterou by býval obdržel, kdyby kupující neporušil své povinnosti. V takovém případě je dražitel povinen společnosti  AUTOonline tento rozdíl uhradit okamžitě poté, co je k tomu společností  AUTOonline vyzván. Prodávající není k žádné úhradě rozdílu v cenách oprávněn; tato úhrada závisí výhradně na uvážení společnosti  AUTOonline.

HLAVA 5: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ ZMOCNĚNÍ SPOLEČNOSTI AUTOONLINE OPERATIONS GMBH & CO. KG

Část 19: Separátní zmocnění společnosti AUTOonline Operations / Separate notice

1. Prodávající má možnost po uzavření separátní dohody se společností AUTOonline Operations GmbH & Co. KG (dále jen „AUTOonline Operations“) tuto společnost zapojit do procedury probíhající na platformách a do vypořádání uzavřených kupních smluv na ojetá vozidla. To však vždy vyžaduje uzavření separátní dohody se společností AUTOonline Operations, pro kterou platí Obchodní podmínky společnosti AUTOonline Operations.

2. V současné době je společnost AUTOonline Operations zmocňována zejména za účelem pomoci nabízejícímu/prodávajícímu – v mezinárodním obchodování či za účelem převzetí peněz – tím, že krátkodobě nakupuje inzerovaná vozidla  jménem a na účet společnosti AUTOonline Operations a ihned je dále prodává dražiteli s nejvyšší nabídkou. Podrobnosti lze nalézt v Obchodních podmínkách společnosti AUTOonline Operations. Z pohledu dražitele znamená zmocnění společnosti AUTOonline Operations prodávajícím zejména to, že dražitel nekupuje přímo od prodávajícího, ale od společnosti  AUTOonline Operations, která tak na sebe bere roli prostředníka za účelem převzetí peněz jménem prodávajícího nebo zjednodušení mezinárodního obchodování. Pro dražitele neznamená zmocnění společnosti AUTOonline Operations prodávajícím žádné poplatky. Zmocnění společnosti  AUTOonline Operations prodávajícím se používá jednoduše pro urychlení procesu či pro zprostředkování urovnání.  Kupní cena, kterou musí dražitel společnosti AUTOonline Operations zaplatit, je ve stejné výši jako jeho dražební nabídka za vozidlo. Jak již bylo uvedeno v části 11.2 těchto VP, podléhá další prodej vozidla společností AUTOonline Operations dražiteli Obchodním podmínkám společnosti AUTOonline Operations. Ty lze nalézt na internetu na adrese www.autoonline.com či prostřednictvím následujícího odkazu. Povinnosti dražitele plynoucí ze stávajících Obchodních podmínek společnosti AUTOonline, a zejména části 18 těchto VP platí bez ohledu na to, zda nakupuje dražitel vozidlo v rámci mezinárodního obchodování přímo od prodávajícího či od společnosti  AUTOonline Operations.

3. Uživateli, který zmocňuje zadání služeb společnosti AUTOonline Operations ve smyslu využití platforem, se zavazuje na tuto skutečnost vhodným způsobem upozornit, a to jak v návrhu své nabídky na platformách, tak i v následné korespondenci.

HLAVA 6: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Část 20: Změny Všeobecných podmínek

Společnost AUTOonline uživatele upozorní na jakékoliv změny těchto VP či jejich revidované verze. Ty se stanou součástí dohody o užívání mezi uživatelem a společností  AUTOonline, pokud uživatel výslovně a písemně nevyjádří námitky proti platnosti změněných či revidovaných VP, a to do tří týdnů od obdržení upozornění od společnosti  AUTOonline. Opomenutí uživatele vznést námitku se proto považuje za souhlas se změnami stávající dohody o užívání. Ve svém upozornění na změny či revizi VP společnost AUTOonline uživatele znovu upozorní i na význam nevznesení námitky.

Část 21: Místo plnění a jurisdikce

1. Tyto Všeobecné podmínky i celý právní vztah mezi společností AUTOonline a uživateli podléhá německému právu. Jakékoliv uplatnění Konvence OSN o smlouvách při mezinárodním prodeji zboží (CISG) se vylučuje.

2. Místo poskytování služeb společností AUTOonline je Neuss v Německu. Neuss je též výhradním místem výkonu jurisdikce pro jakékoliv stávající i budoucí nároky plynoucí z obchodních vztahů s obchodníky zapsanými v obchodním rejstříku; to zahrnuje nároky založené na šecích a směnkách. Stejná jurisdikce se vztahuje i na případy, kdy zákazník nemá všeobecné domácí místo jurisdikce, pokud přestěhoval své sídlo nebo stálé bydliště do zahraničí nebo pokud je jeho sídlo či stálé bydliště v době zahájení právních kroků neznámé.

Část 22: Závěrečná ustanovení, salvátorská doložka

V případě, že bude některé z jednotlivých ustanovení v těchto Všeobecných podmínkách považována za neplatné, nevymahatelné či neúplné, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost zbývajících ustanovení.