ZpětJak odhlásit vozidlo?

Postup odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla
Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Změna je provedena na základě písemné žádosti k odhlášení registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka na příslušný úřad.

Tyto úkony provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel motorového vozidla bydliště nebo místo podnikání (v případě, že se jedná o firemní vozidlo).

Potřebné formuláře
„Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ získáte na všech příslušných úřadech. Provozovatel aukce zde tento formulář nezveřejňuje v elektornické podobě z důvodu individuálního přístupu jednotlivých úřadů k tomuto dokumentu.
Potřebné doklady
Na úřadě je nutné předložit tyto doklady:
• doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas)
• osvědčení o registraci vozidla. Část I. (malý technický průkaz)
• osvědčení o registraci vozidla. Část II. (velký technický průkaz)
• platný doklad o pojištění vozidla (tzv. zelenou kartu)
• u firemních vozidel předložte také originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku

V případě, že odhlášení vozidla provádí jiná osoba, než je uvedena v technickém průkazu (nebo zástupce firmy, který není oprávněn za firmu jednat), je nutné k žádosti také přiložit originál plné moci k provedení tohoto úkonu.

POZOR: některé úřady neakceptují generální plnou moc k zastupování firmy. Doporučujeme předem ověřit.

Poplatky
Správní, ani jiné poplatky pro úkon odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla nejsou stanoveny. Tento úkon je tedy na příslušném úřadě proveden bezplatně.

Lhůty pro vyřízení
Žádost je možné vyřídit ve většině případů možné vyřídit na počkání. V komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

V případě zájmu o další informace se můžete obrátit na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Odbory dopravně-správních agend městských úřadů, kde je možné požádat o provedení zápisu změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel naleznete ZDE.