Otázky

AudaNEXT II - Kalkulace

Identifikoval jsem vozidlo dle VIN ale nemůžu spustit zadání poškození, co s tím?

Otevřete část Identifikace, zkontrolujte zda je zadám správně nodel vozidla, případně ho zadejte znovu ručně a otevřete Zadání poškození.

Kde je možné při lakování dle AZT zadat náklady na nástřik vzorku a míchání odstímu barvy?

V části Zadání poškození vyhledejte  v pravé boční liště symbol pro zdání výbavy, po kliknutí na uvedený symbol aktivujte  v pravé spodní části tlačítko AZT  a v následjící nabídce zaškrtněte provedené operace.  Potvrďte tlačítkem OK

Jakým způsobem zadám do výpočtu hrubé tmelení?

Hrubé tmelení je nutné zadat do výpočtu přes nestandardní pozice. V grafické části v pravé boční liště klikněte na symbol pro souhrn zadání zvolte Nestandartní pozice a následně klikněte na tlačítko Přidat nestandardní pozici. Zvolte v operacích metodu opravy kde bylo hrubé tmelení provedeno L nebo I, do políčka -  Popis uveďte  -  HRUBÉ TMELENÍ, do políčka  ČJ zadejte počet časových jednotek. Následně stiskněte políčko - OK

Ve výpočtu kalkulace mi chybí cena za lakýrnický materiál? Jak ho zadat?

V otevřeném případu v části Sazby, zkontrolujte, zda máte zadaný index u PK 51 neb u PK 81 za lakýrnický materiál a jeho správnou hodnotu. U NA používejte  PK 40 a 42 v případě, že se Vám ve výpočtu nezobrazí lakýrnický materiál (některý výrobce nemá totiž zpracovanou metodiku spotřeby lak. materiálu).

Potřeboval bych zadat do výpočtu tzv. alternativní ceny dílů? Jak toho můžu docílit?

V otevřeném případu v části Výpočty, máte vedle tlačítka Vypočítat, tlačítko Alternativní výpočeti. Pokud ho tam nemáte, tak to souvisí s nastavením Vašeho ceníku za pronájem platformy. Z tohoto důvodu kontaktujte obchodního zástupce o bližší informace za toto rozšíření platformy.

AudaNEXT II - Smluvní servisy

Jsem smluvním partneremUNIQA a potřebuji si vyžádat konkrétní případ z podatelny. Jakým způsobem to mám provést?

Přesný postup naleznete v manuálu ZDE.

AudaNEXT II - Technické problémy

Nezobrazují se mi případy z AudaNETU (AudaPadWEB)? Jak v nich mohu dále pracovat?

Po přihlášení do platformy AudaNEXT II klikněte na nabídku – Mé případy,  v další nabídce klikněte vpravo na symbol pro rozbalení Filtru  Aktivujte stisknutím ve spodní části záložku – Všechny případy. Vyberte případ z rozbalené nabídky, v kterém chcete pracovat,  kliknutím na číslo případu a v následné nabídce potvrďte tlačítko – Convert Case to BRE.  Případ se tímto přesunul do části  - Moje případy. V této části případ otevřete a můžete dále zpracovávat.

Nezobrazují se mi případy z AudaNEXTU?

Uvedené případy je nutné zpracovat nebo do nich nahládnout pouze pod přihlášením do platformy AudaNEXT.

Nemohu vytisknout po výpočtu kalkulaci?

Pokud máte internetový prohlížeč IE - v Panelech nástrojů klikněte na Nástroje a dále na Blokování automaticky blokovaných oken a tuto funkcionalitu vypněte. Pak v případu klikněte na Kalkulaci a následně na tlačítko Tisk a potvrďte Tisk PDF. Po zobrazení vlastní kalkulace ji můžete vytisknout. V případě prohlížeče Mozilla Firefox klikněte na Nástrojovou lištu, dále Nástroje a  Možnosti a Obsah a odškrtněte čtvereček Blokovat vyskakovací okna.  V prohlížeči Google klikněte na tlačítko pro přizbůsobení a ovládání Googlu a aktivujte Nastavení. Ve spodní části zvolte -  Zobrazit rozšířená nastavení, dále klikněte na Nastavení obsahu Vyhledejte část Vyskakovací okna a zvolte variantu - Povolit všem webům zobrazovat vyskakovací okna. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Hotovo.

AudaNEXT II - Zadání poškození

Jakým způsobem zadám do výpočtu výměnu dodatečně nainstalované neoriginální výbavy vozidla (např. antiradar)?

Tyto díly je nutné zadat do výpočtu přes nestandardní pozice. V grafické části v pravé boční liště klikněte na symbol pro souhrn zadání zvolte Nestandartní pozice a následně klikněte na tlačítko Přidat nestandardní pozici.  Vyberte v operacích metodu opravy E, do políčka -  Popis uveďte  -  ANTIRADAR, do políčka -  Cena  uveďte cenu dílu bez DPH, do políčka  ČJ  zadejte počet časových jednotek. Následně klikněte na tlačítko OK

Po zadání poškození, se mi ve výpočtu objevil náhradní díl, který jsem na výměnu nezadával a není v grafické části také označen na výměnu. Zřejmě se jedná o díl zařazený do kalkulace na základě technologického postupu opravy. Jakým způsobem tento díl odstraním z výpočtu?

V Zadání poškození vyhledjte podle vodícího čísla díl, který nechcete zahrnout do výpočtu. Po kliknutí na daný díl zvolte v zobrazeném panelu nabídku Kombinace a následně kliněte na nabídku EV - použitelné díly.

Jakým způsobem můžu upravit cenu jednotlivého dílu?

V Zadání poškození si najeďte na díl u kterého potřebujete provést změnu ceny dílu. V nabídce oprav zvolte operaci E - výměna, následně klikněte vpravo na nabídkový symbol pro rozbalení panelu Mutace. V uvedeném panelu do pole  EM - Mutace ceny dílu zadejte potřebnou cenu bez DPH. Následně klikněte na tlačítko OK.

Jakým způsobem můžu snížit cenu dílů o amortizaci (korekce nákladu na materiál) u jednotlivého dílu?

V Zadání poškození si najeďte na díl u kterého potřebujete provést úpravu ceny o amortizaci. V nabídce oprav zvolte operaci E - výměna, následně klikněte vpravo na nabídkový symbol pro rozbalení panelu Mutace. V uvedeném panelu do pole NZS uveďte počet procent o který má být snížena cena daného dílu. Dále klikněte na tlačítko OK

AUTOonline

Co když obchodník odmítne odkoupit vozidlo?

V případě, že jste zájemce o vaše havarované vozidlo kontaktovali v době závazku uvedeném ve vyřizovacím dopise pojišťovny, splnili všechny podmínky pro prodej vozidla (vozidlo není v leasingu/úvěru a odpovídá stavu v jakém bylo zdokumentováno při prohlídce zástupcem pojišťovny) a zájemce odmítl odkup vozidla bez udání důvodu, nebo přislíbil odvoz a dále s vámi nekomunikuje, kontaktujte prosím zástupce provozovatele aukce AUTOonline. ZDE Pro komunikaci se zástupcem provozovatele aukce si připravte identifikační číslo aukční nabídky, které je uvedené ve vyřizovacím dopise pojišťovny.

Jak aukce havarovaných vozidel funguje?

Pojišťovna umístí na portál AudaSalvage informace o havarovaném vozidle včetně fotodokumentace a jeho přesného popisu. U vozidla je uvedena přesná specifikace, výbava a rozsah poškození. Délka trvání aukce je v kompetenci pojišťovny, obvykle trvá 3 pracovní dny. V průběhu aukce mají registrovaní obchodníci možnost na vozidlo podávat svoje cenové nabídky na odkup. V nabízené ceně je již zahrnutý bezplatný odvoz vozidla z uvedené lokality. Po ukončení aukce pojišťovna vybere vítěznou nabídku a odpovídající nabídnutou částku použije pro likvidaci pojistné události jako "cenu zbytků". Majitel vozidla dostane ve vyřizovacím dopise od pojišťovny kontakt na obchodníka, který nabídl nejvyšší cenu v aukci. Tato cena je po dobu, která je také uvedena ve vyřizovacím dopise garantována. Obvykle je tato doba jeden měsíc. Zda tuto garantovanou nabídku na odprodej havarovaného vozidla jeho majitel využije a prodej realizuje je na jeho osobním rozhodnutí. Vlastní realizace obchodu (kupní smlouva, platba, odvoz, změna v registru motorových vozidel) je pak věcí dohody mezi majitelem havarovaného vozidla a obchodníkem. Internetová aukce tzv. totálních škod, je nejtransparentnějším způsobem stanovení ceny předmětného havarovaného vozidla (hodnoty zbytků).

Co je aukce havarovaných vozidel AUTOonline?

AudaSalvage je neveřejná internetová aukční platforma provozovaná společností Audatex Systems s.r.o., kam pojišťovny umisťují informace o vozidlech (bez možnosti identifikace vlastníka), které z důvodů nehospodárnosti jejich opravy spadají do kategorie tzv. "totálních škod". Přínos pro zákazníka/majitele havarovaného vozidla spočívá v tom, že mu pojišťovna prostřednictvím AudaSalvage zajistí kontakt na garantovaný odkup předmětného vozidla za cenu, která byla zjištěna průzkumem trhu.

Kdo se účastní aukce havarovaných vozidel?

Internetová platforma AudaSalvage není přístupná veřejnosti a účastníci aukce byli vybráni na základě předem daných kritérií, mezi které patří zejména jejich serióznost, spolehlivost a garance dodržování svých závazků při účasti v aukci. Obchodníci - zájemci o odkup vozidel jsou zejména autoservisy, obchodníci s ojetými nebo havarovanými vozidly, obchodníci s použitými náhradními díly nebo kovovým odpadem.

Jak odhlásit vozidlo?

Postup odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Změna je provedena na základě písemné žádosti k odhlášení registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka na příslušný úřad. Tyto úkony provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel motorového vozidla bydliště nebo místo podnikání (v případě, že se jedná o firemní vozidlo). Potřebné formuláře "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" získáte na všech příslušných úřadech. Provozovatel aukce zde tento formulář nezveřejňuje v elektornické podobě z důvodu individuálního přístupu jednotlivých úřadů k tomuto dokumentu. Potřebné doklady Na úřadě je nutné předložit tyto doklady: • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas) • osvědčení o registraci vozidla. Část I. (malý technický průkaz) • osvědčení o registraci vozidla. Část II. (velký technický průkaz) • platný doklad o pojištění vozidla (tzv. zelenou kartu) • u firemních vozidel předložte také originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku V případě, že odhlášení vozidla provádí jiná osoba, než je uvedena v technickém průkazu (nebo zástupce firmy, který není oprávněn za firmu jednat), je nutné k žádosti také přiložit originál plné moci k provedení tohoto úkonu. POZOR: některé úřady neakceptují generální plnou moc k zastupování firmy. Doporučujeme předem ověřit. Poplatky Správní, ani jiné poplatky pro úkon odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla nejsou stanoveny. Tento úkon je tedy na příslušném úřadě proveden bezplatně. Lhůty pro vyřízení Žádost je možné vyřídit ve většině případů možné vyřídit na počkání. V komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů. V případě zájmu o další informace se můžete obrátit na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odbory dopravně-správních agend městských úřadů, kde je možné požádat o provedení zápisu změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel naleznete ZDE.

Mohu si z vozidla demontovat nějaké díly?

Vozidlo se musí nacházet ve stavu, v jakém bylo zdokumentováno při prohlídce zástupcem pojišťovny. Na základě těchto informací bylo vozidlo vloženo do aukce. Z vozidla tedy bez předchozí dohody se zájemcem o odkup nesmějí být demontovány žádné díly ani doplňky (litá kola, autorádio, tažné zařízení, HF sada atd..). Zároveň by k vozidlu měly být dodány i veškeré poškozené díly zdokumentované zástupcem pojišťovny, které se mohou zdát bezcenné. Majitel vozidla by měl k vozidlu předat i poškozené díly, které mohly být z vozidla z důvodu ocenění výše škody demontovány. Zájemce o odkup vozidla podal svojí cenovou nabídku na vozidlo na základě údajů uvedených v aukci. V případě odlišného technického stavu o této skutečnosti vždy informujte obchodníka!

Mohu prodat vozidlo, které je v leasingu/úvěru?

V případě, že je vozidlo v leasingu nebo v úvěru, je nutné tuto skutečnost oznámit obchodníkovi. V tomto případě je nutné předem dořešit finanční závazky vůči leasingové společnosti nebo finanční (úvěrové) instituci. Před dořešením těchto formalit by nemělo dojít k prodeji vozidla. V případě, že je předmětné vozidlo v majetku leasingové společnosti, nebo na něm vázne zástavní právo, nájemce/majitel se jeho prodejem dopouští porušení smluvních podmínek s leasingovou/úvěrovou společností. V případě, že je vozidlo v leasingu nebo úvěru, vždy o této skutečnosti informujte obchodníka!

Jak ukončit leasing/úvěr?

V případě, že je havarované vozidlo financováno z cizích zdrojů formou leasingu nebo úvěru, měly by být předem vypořádány veškeré závazky spojené s ukončením leasingové/úvěrové smlouvy. Pokud nedojde k vypořádání těchto závazků, dopouští se nájemce/majitel porušení smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy s leasingovou/úvěrovou společností. Leasingová/úvěrová smlouva může být ukončena pouze po vypořádání všech finančních závazků tj. úhradě zbývající dlužné částky dle přesných pokynů leasingové/úvěrové společnosti. Doporučený postup vypořádání závazků s leasingovou/úvěrovou společností:

 1. Kontaktovat leasingovou/úvěrovou společnost. Pro tento krok si připravit číslo smlouvy nebo jiný identifikátor
 2. Zjistit podmínky a kroky, které je nutné učinit pro ukončení leasingové/úvěrové smlouvy
 3. Zjistit výši dlužné částky (doplatku) a způsob úhrady (číslo účtu, variabilní symbol platby, atd..). Dlužnou částku je nutné uhradit leasingové/úvěrové společnosti.
 4. Zjistit v jakém časovém horizontu bude celý proces vyřízen a kdy leasingová společnost zašle Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla (velký technický průkaz), nebo dojde k převodu vozidla na klienta (leasingového nájemce). O termínu vyřízení ukončení leasingu/úvěru je nutné informovat obchodníka!
 5. Ze předpokladu, že chcete vozidlo prodat obchodníkovi z aukce, tak jej o této skutečnosti, kdy bude možné realizovat prodej informovat.

Kdo hradí odvoz vozidla?

Zájemci podávají nabídku na odkup vozidla se započítáním nákladů na odtah vozidla z regionu, který je uveden v aukčním protokolu. Prodávající tedy nehradí odtah vozidla, pokud se předmětné vozidlo nachází stále na stejném místě a nebylo majitelem přemístěno jinam.

Co je to totální škoda?

Při likvidaci pojistné události je zjišťováno, zda je z ekonomického hlediska účelné vozidlo opravovat. Pojišťovna rozhoduje, zda bude daná škodní událost likvidována formou parciální (částečné) nebo totální škody. Při procesu stanovení účelnosti opravy se porovnává obvyklá cenu vozidla před poškozením s předpokládanými náklady na opravu. Pokud je oprava neekonomická, škodní událost je likvidována formou totální škody, stejně jako v případě, kdy je vozidlo technicky neopravitelné (odcizení nebo shoření). Výše náhrady škody klienta je stanovena rozdílem obvyklé ceny vozidla před nehodou a hodnoty využitelných zbytků (tj. vraku vozu) popř. se započítáním spoluúčasti pojištěného.

Jaké kroky mám udělat v případě zájmu o prodej havarovaného vozidla?

 • Kontaktovat obchodníka telefonicky nebo e-mailem na základě kontaktu, který je uveden ve vyřizovacím dopise od pojišťovny.
 • Pro rychlejší identifikaci vozidla obchodníkem je vhodné si připravit tyto identifikační údaje:Značka a typ vozidla, cena v aukci, identifikační číslo aukční nabídky.
 • Znovu rekapitulovat stav vozidla. Vozidlo se musí nacházet ve stavu, v jakém bylo zdokumentováno při prohlídce zástupcem pojišťovny. Na základě těchto informací bylo vozidlo vloženo do aukce. Z vozidla tedy bez předchozí dohody se zájemcem o odkup nesmějí být demontovány žádné díly ani doplňky (litá kola, autorádio, tažné zařízení, HF sada atd..). Zároveň by k vozidlu měly být dodány i veškeré poškozené díly zdokumentované zástupcem pojišťovny, které se mohou zdát bezcenné. Majitel vozidla by měl k vozidlu předat i poškozené díly, které mohly být z vozidla z důvodu ocenění výše škody demontovány. Zájemce o odkup vozidla podal svojí cenovou nabídku na vozidlo na základě údajů uvedených v aukci. V případě odlišného technického stavu o této skutečnosti vždy informujte obchodníka!
 • Pokud je vozidlo v leasingu nebo v úvěru, je nutné tuto skutečnost oznámit obchodníkovi. V tomto případě je nutné předem dořešit finanční závazky vůči leasingové společnosti nebo finanční (úvěrové) instituci. Před dořešením těchto formalit by nemělo dojít k prodeji vozidla. V případě, že je předmětné vozidlo v majetku leasingové společnosti, nebo na něm vázne zástavní právo, nájemce/majitel se jeho prodejem dopouští porušení smluvních podmínek s leasingovou/úvěrovou společností. V případě, že je vozidlo v leasingu nebo úvěru, vždy o této skutečnosti informujte obchodníka!
 • Informovat obchodníka, kde vozidlo stojí a domluvit oboustranně akceptovatelný termín odvozu u kterého by měli být oprávnění zástupci obou stran.
 • Domluvit formu a znění kupní smlouvy, případně si předem zaslat návrh kupní smlouvy a přesné a kompletní informace potřebné pro její vyplnění.
 • Domluvit způsob úhrady předmětného vozidla. Nejobvyklejším způsobem je platba v hotovosti při podpisu kupní smlouvy a při předání vozidla.
 • Realizovat prodej vozidla.
 • Provést odhlášení registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla. Změna je zaznamenána příslušným úřadem do registru silničních vozidel a do osvědčení o registraci silničního motorového vozidla (velkého technického průkazu).
 • Zaslat osvědčení o registraci silničního motorového vozidla (velký technický průkaz) kupujícímu-novému majiteli.

Cenová nabídka k odkupu je uvedena s DPH?

Obchodníci podávají svoje cenové nabídky na odkup havarovaných vozidel vždy s DPH

Musím havarované vozidlo prodat doporučenému obchodníkovi?

Realizace prodeje je vždy na svobodném rozhodnutí majitele předmětného vozidla. Pojišťovna ve spolupráci s provozovatelem aukce majiteli zprostředkovala kontakt na zájemce o havarované vozidlo, který nabídl nejvyšší cenu odkupu v aukci. Obchodníci, kteří využívají Internetovou platformu AudaSalvage byli vybráni na základě předem daných kritérií, mezi které patří zejména jejich serióznost, spolehlivost a garance dodržování svých závazků.

Přihlášení - AudaNet

Nemohu se přihlásit do AudaPadWebu?

a) máte špatnou adresu, na kterou se přihlašujete, zadejte znovu správnou adresu: https://www.cee.audatex.net/casemanager, b) máte zablokované heslo, je nutné vygenerovat nové, c) máte neuhrazené faktury za dané období, tudíž neaktivní přístup, nutno ověřit